Sunstone là một công ty ủy thác được cấp phép bởi Tiểu bang California (Nhà Cung cấp Dịch vụ Chứng thực số Số 2676). Sunstone cũng là thành viên của Hiệp hội các Tổ chức Ủy thác, Phòng Thương mại Khu vực Long Beach và Phòng Thương mại Greater Irvine.